/pon.-pt./ 10.00-18.00/

Trudne pojęcia ubezpieczeniowe

Wiemy, że  ubezpieczyciele podczas rozmowy z Wami często używają pojęć, których do końca nie rozumiecie albo wcale o nich nie słyszeliście.

W tym artykule postaramy się przybliżyć znaczenie kilku z nich aby następne rozmowy o tematyce ubezpieczeniowej były dla Was bardziej zrozumiałe.

ubezpieczający– osoba lub firma, która podpisuje z zakładem ubezpieczeń umowę i jest zobowiązana zapłacić składkę ubezpieczeniową. Ubezpieczający nie zawsze musi być osobą ubezpieczoną.

ubezpieczony– osoba, na rzecz której została zawarta polisa.

Przykład: Twój syn przychodzi do naszego biura ubezpieczeń zawrzeć polisę na Twój samochód. Syna wpiszemy na polisie jako ubezpieczającego ponieważ to on zapłaci składkę i się na tej polisie podpisze, a Ty będziesz widnieć na niej jako osoba ubezpieczona bo ubezpieczany pojazd należy do Ciebie.

cesja– przeniesienie praw własności z polisy na instytucje lub firmę, często spotykane przy umowach ubezpieczenia nieruchomości pod kredyt hipoteczny.

doubezpieczenie– podwyższenie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia

karencja– przesunięcie terminu odpowiedzialności o określony w polisie czas liczony od daty zawarcia umowy. Pojęcie jest to często spotykane przy ubezpieczeniach na życie np. przy zawieraniu ubezpieczenia na życie karencja za urodzenie dziecka najczęściej wynosi 10 miesięcy, oznacza to, że zawierając ubezpieczenie w trakcie trwania ciąży za urodzenie dziecka nie dostaniesz świadczenia.

klauzule ubezpieczeniowe– zastrzeżenia w umowie ubezpieczenia, które rozszerzają, ograniczają lub zmieniają zakres udzielanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń ochrony

konsumpcja sumy ubezpieczenia– pomniejszenie sumy ubezpieczenia na jaką została zawarta umowa o wypłacone z polisy świadczenia. Wypłata odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia rozwiązuje polisę.

limit odpowiedzialności– górna granica odpowiedzialności w przypadku wystąpienia szkody. Najczęściej limitem odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia, często jednak w OWU Towarzystwa Ubezpieczeniowe ustalają inne limity na dane zdarzenia

polisa– umowa ubezpieczenia, dokument wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń potwierdzający ubezpieczenie

regres ubezpieczeniowy– zwrot przez sprawcę szkody wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczenia. Regres często występuje przy ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego

np. Zakład Ubezpieczeń wystąpi z regresem do sprawcy szkody, który spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, będzie on musiał oddać Zakładowi Ubezpieczeń kwotę jaka została wypłacona osobie poszkodowanej.

udział własny– część szkody, jaką ubezpieczony będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

np. Klient przez infolinię zawarł polisę AutoCasco z udziałem własnym w każdej szkodzie w wysokości 2 000  PLN.  Po wystąpieniu szkody na 4 000 PLN Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci klientowi 2 000 PLN a klient z własnej kieszeni będzie musiał dołożyć kolejne 2 000 .

Jeżeli macie pytania dotyczące innych sformułowań to śmiało kontaktujcie się z nami. Jesteśmy nie tylko po to aby sprzedać polisę ale także po to by pomóc Wam w razie problemów lub wątpliwości związanych z ubezpieczeniami.